artykuł nr 1

Informacje ogólne o Poradni

INFORMACJE OGÓLNE

Poradnia swoim działaniem obejmuje powiat brzeziński – gminy Rogów, Jeżów, Brzeziny, Dmosin oraz miasto Brzeziny.

Udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom ze szkół, przedszkoli lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. Opieką obejmuje również dzieci do 3 - ego roku życia oraz te, które nie uczęszczają do przedszkola.

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia jest placówką ogólnodostępną. Korzystanie z pomocy specjalistów zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.

Misją poradni jest objęcie kompleksową, specjalistyczną opieką dzieci i młodzieży w rejonie naszego działania oraz wprowadzenie nowych standardów pomocy psychologiczno-pedagogicznej mających na celu wzrost jakości świadczonych przez nas usług.

Nasi pracownicy:

W naszej poradni pracuje zespół pedagogów, psychologów i logopedów posiadających wysokie kwalifikacje merytoryczne i długoletnie doświadczenie w pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.
W trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych przez poradnię usług pracownicy systematycznie doskonalą swoje umiejętności.

Zadania Poradni: 

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

  a) predyspozycji i uzdolnień;

  b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

  c) specyficznych trudności edukacyjnych;

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży 

a) szczególnie uzdolnionych;

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

d) z zaburzeniami komunikacji językowej;

e) z chorobami przewlekłymi;

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin.

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno ? zawodowego;

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno ? pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I ? III szkoły podstawowej;

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno ? terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz wośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno ? pedagogicznej;

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjno ? wychowawczych;

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród  dzieci i młodzieży;

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno ?pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.


Poradnia realizuje swoje zadnia w szczególności poprzez:

- diagnozowanie;
- opiniowanie;
- działalność terapeutyczną;
- prowadzenie mediacji;
- interwencję kryzysową;
- działalność profilaktyczną;
- działalność poradnictwo;
- działalność informacyjno - szkoleniową.

Poradnia wydaje opinie w następujących sprawach:

1. Odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
2. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
3. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
4. Zwolnienie ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym z zespłem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
5. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
6. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.
7. Innych, określonych w odrębnych przepisach.

Opinię wydaje się na pisemny wniosek o wydanie opinii rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka Poradnia przekazuje kopię opinii do odpowiedniej placówki oświatowej lub innej instytucji.


Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie:

1. Kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
3. Indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
4. Zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Poradnia wydaje również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Orzeczenie rozpatruje się na pisemny wniosek o wydanie orzeczenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą:
dyrektor PPP jako przewodniczący,
członkowie ? pracownicy pedagogiczni placówki i lekarz,
na swój wniosek mogą uczestniczyć rodzice.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się raz w miesiącu, w szczególnych przypadkach częściej.


Oferta współpracy dla rodziców i szkół

Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzezinach proponuje rodzicom i placówkom oświatowym z rejonu naszego działania następujące formy współpracy i pomocy:
- zajęcia warsztatowe dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
- uczestnictwo naszych pracowników w szkoleniowych radach -pedagogicznych,
- konsultacje dla uczniów i rodziców /bez badań/,
- pogadanki dla uczniów i rodziców,
- badania diagnostyczne /pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne/,
- terapia pedagogiczna, logopedyczna i psychologiczna.

Tematykę zajęć warsztatowych, spotkań szkoleniowych i pogadanek ustala się indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem.